s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script'); c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true; c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s); })(document);
Potřebujete poradit, napište.

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které Vám zákazník poskytl nebo které zpracováváte na základě plnění smlouvy (např. seznam objednaného zboží).

Tyto podmínky se vztahují na dvě situace:

 1. Zákazník si u Vás objednal zboží nebo služby a Vy zpracováváte osobní údaje pro splnění objednávky.
 2. Zákazník si u Vás objednal zboží nebo služby a Vy zpracováváte osobní údaje pro splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláte obchodní sdělení (např. newsletter)

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marie Hlůšková, IČO: 88573591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Městském úřadě Znojmo, spisová značka 371 301 …. / zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném ve  (dále jen: „správce“).   www.domacisolnajeskyne.com
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 3. Marie Hlůšková
 4. Jindřicha Hořejšího 3425/24, Znojmo 66902
 5. Email: hluskova.marie@domacisolnajeskyne.com, hluskova.marie@email.cz
 6. Tel.: +420 778751659
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje pro plnění smlouvy

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

            Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • 2.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

    

   IV.

   Doba uchovávání údajů

   1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

    

   1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

    

   V.

   Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • zajišťující marketingové služby.
   1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.      

   VI.

   Zpracovatelé osobních údajů

   1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   • poskytovatel služby
   • společnost Shoptet ….,
   • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

    

    

   Vaše práva

   1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
   • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

     

    VII.

    Podmínky zabezpečení osobních údajů

    1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
    2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
    3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

     

    VIII.

    Závěrečná ustanovení

    1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte
    1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách domacisolnajeskyne.com

     

    Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 2. 2020